Integritetspolicy för SES Consulting AB

Denna integritetspolicy informerar om behandling av personuppgifter hos SES Consulting AB. Den besvarar frågor om vilka personuppgifter SES Consulting AB samlar in, använder eller delar, för vilka ändamål uppgifterna samlas in och vilka rättigheter användarna har. Syftet med policyn är att säkerställa att SES Consulting AB hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.
Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom SES Consulting AB’s verksamhet är SES Consulting AB personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?


Vi behandlar i huvudsak kandidaters namn och kontaktuppgifter, samt din professionella- och utbildningsbakgrund som du antingen delgett oss via ansökan eller som vi funnit på publika databaser. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vår uppgift att matcha kandidater och uppdragsgivare mesta möjliga mån. För det behövs ovanstående uppgifter.

Leverantörer

SES Consulting AB köper tjänster av leverantörer. Detta medför ett behov av att behandla leverantörernas personuppgifter för att kunna göra utbetalningar och för att kontakta leverantörer.

Uppgifterna kommer från den registrerade själv och lämnas till oss vid ingåendet av avtal eller under avtalsförhållandet.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

SES Consulting AB kommer inte sälja Dina personuppgifter till tredje part.

SES Consulting AB kommer inte överföra Dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga


Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Cookie-hantering


SES Consulting AB använder cookies och andra liknande tekniker för statistiska ändamål och för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som hjälper SES Consulting AB att förstå hur användare använder webbplatsen och öka användarvänligheten.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter


Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta stefan@sesconsulting.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.